top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN THE OUTSIDER CABLE PARK;

Deze algemene voorwaarden en huishoudelijke reglementen hebben betrekking tot het gebruik van de kabelbaan en andere outdoor activiteiten alsook op alle prijsaanbiedingen en –duidingen via website mail, e.a. voor éénmalig of meer gebruik, kampen, evenementen, teambuildings enz. die hieraan verbonden zijn.

De beoefenaar is bewust dat het gebruik, (deelname aan)  van alle activiteiten van The Outsider Vlaamse Ardennen cvba risico’s voor schade in de ruimste zin van het woord, met zich kan meebrengen. Hij houdt zich dan ook strikt aan deze regels en voorschriften, alsook aan alle instructies van de aanwezige instructeurs/monitors, medewerkers van The Outsider Vlaamse Ardennen cvba alsmede alle teksten en beelden. The Outsider Vlaamse Ardennen cvba  kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige gevolgen en eventuele schade door deelname aan de activiteiten, tenzij een grove fout lastens The Outsider Vlaamse Ardennen cvba kan toegewezen worden.


The Outsider Vlaamse Ardennen cvba is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade aan personen en materialen, noch voor schade toegebracht aan derden op enige wijze ook ontstaan (opstallen, deelname e.a.) noch voor schade die het gevolg is van de gezondheid en conditie van de deelnemer/beoefenaar zoals hartklachten, epilepsie, suikerziekte, zwangerschap en medicijngebruik. Noch voor gevolg- en/of bedrijfsschade, noch voor bezoekers (niet beoefenaars) die zich op het ponton en/of terras en in het gebouw zouden bevinden.

De deelnemer/beoefenaar is verantwoordelijk voor alle schade toegebracht door hun toedoen  aan het gebouw, materialen, en personen van The Outsider Vlaamse Ardennen cvba (inclusief oprit, parking, toegang, gebouw, kabel, obstakels enz.)

Voornoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden zowel ten behoeve van The Outsider Vlaamse Ardennen cvba, evenals voor al haar aangestelden. 
De deelnemer verklaart hierbij bij deze in kennis gesteld te zijn dat The Outsider Vlaamse Ardennen cvba een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid heeft afgesloten als organisator, sportmonitor,  begeleider. De eventuele aansprakelijkheid van The Outsider Vlaamse Ardennen cvba is steeds beperkt tot de dekking voorzien in de door haar  afgesloten verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van 2.500.000€ en dit in totaliteit voor stoffelijke en lichamelijke schade samen.  De deelnemers en sympathisanten met hen vergezeld verklaren hierbij te verzaken aan alle vormen van hogere claimstellingen, dan het verzekerde bedrag,  tegenover  The Outsider Vlaamse Ardennen cvba en diens aangestelden.De deelnemer/beoefenaar dient de medewerker in te lichten indien hij verdere informatie wenst te verkrijgen aangaande het gebruik van de kabelbaan en bijhorende materialen. The Outsider Vlaamse Ardennen cvba is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade indien de deelnemer niet op de hoogte is van hetgeen tijdens de uitleg (mondeling, geschreven of op internet) medegedeeld werd. De deelnemer/beoefenaar is er zich van bewust dat de uitleg (mondeling, geschreven of op internet) geen garanties biedt dat mogelijke schades voorkomen kan worden.

Minimumleeftijden, gezondheidstoestanden, gewicht en zwemvaardigheidseisen gelden voor het gebruik van de kabelbaan zoals aangegeven in de reglementen kabelbanen en zoals vermeld op de borden e.a.

De minimale leeftijd is 10 jaar. De deelnemer dient in het bezit te zijn van minimaal een zwemdiploma. Kinderen onder de 14 jaar dienen onder begeleiding te zijn van een volwassen persoon (ouder of begeleider) die toezicht houdt op het kind. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de ouders en of begeleider om de minderjarige te informeren aangaande de voorwaarden van The Outsider Vlaamse Ardennen cvba en hem/hen in te lichten met de juiste informatie tov hun leeftijd en zwemvaardigheid. The Outsider Vlaamse Ardennen cvba aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie verstrekt werd.

Het is de deelnemer/beoefenaar niet toegestaan gebruik te maken van de activiteiten op Outsider Cable park indien hij/zij onder invloed zou zijn van medicijnen, drugs, alcohol en/of enige gezondheidsklachten heeft die redelijkerwijze een gevaar kunnen opleveren voor zichzelf en anderen. The Outsider Vlaamse Ardennen cvba is dan ook niet aansprakelijk voor enige gevolgen indien de betreffende deelnemer/beoefenaar toch gebruik zou maken van de activiteiten.

Om veiligheid- en commerciële redenen zijn op en rondom het complex camera’s en andere apparatuur aanwezig. Alle mediarechten van gemaakte opnames, alles in de ruimste zin van het woord, blijven bij The Outsider Vlaamse Ardennen cvba. The Outsider Vlaamse Ardennen cvba  behoudt zich alle rechten en bevoegdheden die de kabelbaan en zijn vennootschappen zou toekomen op grond van de auteurswet en dit ten aanzien van alle door hen geleverde diensten en producten. Beelden zijn eigendom van en worden niet vrijgegeven mits uitdrukkelijke en gegronde aanvraag volgens de wetgeving.

Het reserveren van tickets of deelnemen aan de activiteit betekent een aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden en akkoordverklaring met de inhoud ervan. Dit ook als de deelnemer/beoefenaar  vooralsnog zelf geen akkoordverklaring ondertekenend heeft. 

Tickets kunnen via de website aangekocht worden. Bij uitzondering ter plaatse. Bij reservatie of aanvaarding via een offerte, dient de deelnemer/beoefenaar een bewijs mee te brengen van betaling met melding van datum/personen of de voucher.

Indien de deelnemer/beoefenaar bij een reservatie niet tijdig langskomt, is het vrij aan The Outsider Vlaamse Ardennen cvba om de gereserveerde uren voor anderen in te plannen zonder dat de gereserveerde uren op een andere tijdstip moeten ingepland worden.


The Outsider Vlaamse Ardennen cvba  kan in geval van overmacht niet worden aangesproken tot nakoming van de overeengekomen verplichtingen (weer, breuk, schade, personeel e.a.). The Outsider Vlaamse Ardennen cvba  is in dat geval gerechtigd hetzij het programma voor de duur van de overmacht op te schorten, hetzij het programma geheel of gedeeltelijk te annuleren wegens onvoorziene omstandigheden. The Outsider Vlaamse Ardennen cvba  zal, wanneer mogelijk, een alternatief programma aanbieden of het gehele programma verschuiven naar een passende alternatieve datum of een tegoedbon geven. In geen enkel geval is de eigenaar enige schadevergoeding verschuldigd.

Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden, voorzien of niet voorzien, waarop de eigenaar geen invloed kan uitoefenen en/of waarvan de eigenaar de gevolgen redelijkerwijs niet kan verhinderen. Hiertoe behoren o.a. werkstakingen, storingen, defecten aan apparatuur, accommodatie en uitrusting alsook door bevoegde autoriteiten opgelegde beperkingen, alsmede weersomstandigheden.

Op de rechtsverhouding tussen de eigenaar en de deelnemer/beoefenaar is het Belgisch recht van toepassing. 


In die gevallen, waarin een of meer van de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen als nietig of vernietigbaar zouden moeten worden aangemerkt, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zal in plaats van de nietige of vernietigde bepalingen een op die bepaling zo veel mogelijk aansluitende regeling gelden.

HUISREGELS:

De deelnemer/beoefenaar (uitgedrukt als de gebruiker) van activiteiten op of rondom de kabelbaan van The Outsider Vlaamse Ardennen cvba   verklaart kennis genomen te hebben van de veiligheidsvoorschriften zoals ter inzage op locatie of via de website.

The Outsider Vlaamse Ardennen heeft het recht bepaalde mensen de toegang tot het kabelpark te verbieden.

De deelnemer/beoefenaar (uitgedrukt als de gebruiker) is verplicht gebruik te maken van het beschikbaar gestelde veiligheidsmateriaal.

De gebruiker houdt de hendel/handgreep in de handen. Hij zal nooit de kabel of handgreep rondom de nek halen of om andere gedeelten van het lichaam. Bij val, zal de deelnemer nooit de lijn opnieuw nemen.

Er mogen geen dubbele lijnen (twee touwen aan één meenemer) gebruikt worden. Behalve tijdens trainingen van AVLAR vzw. 

Het gebruik van obstakels wordt gezien als gevaarlijk. Dit is niet toegestaan, tenzij voldaan is aan de voorwaarden als hieronder gesteld onder “voorwaarden obstakel”.

Bij een dreigend aanvaren met een obstakel dient men de hendel ver van te voren los te laten om botsingen te voorkomen.

De kabelmedewerker kan deelname van de gebruiker weigeren bij dreiging door de deelnemer om gebruik te willen maken van een obstakel zonder de nodige ervaring of goedkeuring daarvoor te hebben.

Sommige materialen die de eigenaar ter beschikking stelt, zijn niet altijd bedoeld om op obstakels te kunnen gaan (waterski’s, kneeboards, board met vinnen en straps, beginnersboard…) en deze mogen daar ook niet op gebruikt worden wegens niet geschikt. De gebruiker blijft verantwoordelijk indien verkeerd gebruik hiervan en of hierdoor enige schade aanbrengt aan eender welk materiaal (obstakel, wetsuit, vest, helm, board, kabel, enz…).

Bij het loslaten van de lijn, houdt de gebruiker voldoende afstand van de steiger, boten, boeien, palen , obstakels en andere gebruikers die in het vaarwater liggen.

Vermijd risico zoveel mogelijk voor uzelf en derden. Bij twijfel laat steeds de hendel los en laat u zichzelf achterover vallen en gaat u een veilige weg/kant op.

De gebruiker dient steeds de ter beschikking gestelde materialen als goede huisvader te behandelen en te beheren. Deze dient in dezelfde staat teruggegeven te worden. Schade aan het ter beschikking gestelde materiaal komt voor rekening van de gebruiker en wordt op de deelnemer/beoefenaar verhaalt.

Het is uitdrukkelijk verboden de kabelbaan in gebruik te nemen na het benuttigen van alcoholhoudende dranken en/of geestverruimende middelen.

De gebruiker is steeds verplicht de aanwijzingen en instructies van het personeel op te volgen en de veiligheidsvoorschriften in acht te nemen alsook zijn eigen veiligheid en die van derden.

Zwemvaardigheid is een verplichting. Jongeren onder de 10 jaar moeten onder directe verplichting van een volwassen persoon staan.

De gebruiker zal zich steeds legitimeren op verzoek van de exploitant of zijn medewerkers.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor vermissing, of diefstal van zaken van de gebruiker.

Indien de gebruiker in strijd handelt met de voorschriften, is de eigenaar of medewerker ten allen tijde bevoegd de gebruiker te ontzeggen van het gebruik van de kabel en/of andere activiteiten op en rondom grondgebied of gebieden in beheer van The Outsider Vlaamse Ardennen cvba  
Het gebruik van de waterskikabelbaan, de toegang, en aanwezigheid op The Outsider Vlaamse Ardennen cvba   locatie is steeds op eigen risico.

Het maken van video-, film-, en foto-opnamen op locatie is alléén toegestaan met toestemming van de eigenaar.

Het is derden niet toegestaan om zonder toestemming van The Outsider Vlaamse Ardennen cvba  instructies/les te geven of producten te verkopen op het terrein van de exploitant.

Iedere individuele deelnemer/beoefenaar is verplicht een polsbandje te dragen. Polsbandjes zijn persoonlijk en dus NIET overdraagbaar. Met de aankoop van een polsbandje verklaart de deelnemer/beoefenaar zich akkoord te stellen met de huisregels en de veiligheidsvoorschriften voor gebruik van de kabelskibaan.

De gebruiker is verplicht alle nodige veiligheidsmaterialen te hebben of te huren zoals impact- en/of zwemvest, helm en wetsuit (deze laatste is afhankelijk van het weer).

Het gebruik van de obstakels gelegen in het vaarwater is in alle gevallen verboden voor onervaren deelnemers/beoefenaars. Een medewerker kan het gebruik van obstakels voor bepaalde personen verbieden. 

 

VOORWAARDEN OBSTAKEL

Men kan gebruik maken van de obstakels mits men kennis genomen heeft van de volgende punten en de risico’s dat dit inhoudt:

·       de gebruiker heeft voldoende ervaring

·       Een medewerker kan het gebruik van obstakels voor bepaalde personen verbieden. 

·       de gebruiker is op de hoogte van de algemene voorwaarden

·       de gebruiker heeft alléén gepast materiaal die op dito obstakels kan gebruikt worden (geen waterski’s, kneeboard, vinnen, straps)

·       de gebruiker draagt steeds een vest en veiligheidshelm die goed vastzit

·       de gebruiker moet een eigen verzekering hebben, afgesloten voor het gebruik hiervan

·       de gebruiker heeft een verklaring ondertekend waarbij hij bewust is van de eventuele risico’s en waarbij hij onder meer bevestigd heeft dat hij voldoet aan voornoemde voorwaarden en waarbij hij alle risico’s op schade aanvaardt.

·       GEEN WAX op boards, wanneer dit wel het geval is zullen de kosten voor het reinigen van de obstakels in rekening worden gebracht. 

De gebruiker zal nooit aanvaren op een obstakel als deze als niet veilig wordt beschouwd of als er een derde in de landing- of aanvaarplaats ligt.

De gebruiker bevestigd hiermee dat hij de nodige verzekeringen heeft afgesloten zowel voor zich zelf als voor beschadiging aan de obstakels en bevestigt dat The Outsider Vlaamse Ardennen cvba onder geen enkel beding aansprakelijk kan gesteld worden voor zowel lichamelijke als stoffelijke schade opgelopen door de gebruiker, door het gebruik van de obstakels.

De gebruiker is zich bewust een risico te nemen bij het gebruik van de obstakels. De deelnemer is zich bewust dat lichamelijk letsel of zelfs de dood het gevolg kan zijn van het gebruik van de obstakels en de waterskibaan in het algemeen.

De gebruiker is verantwoordelijk om toestemming aan de medewerker te vragen voor gebruik van de obstakels. De medewerker kan de toegang weigeren indien de deelnemer bovenstaande punten niet in acht neemt.  Toestemming van de medewerker impliceert geen verantwoordelijkheid in geval van accident bij het nemen van dit obstakel

De gebruiker kan noch The Outsider Vlaamse Ardennen cvba noch zijn aangestelden aansprakelijk stellen voor verkeerdelijk gebruik met al dan niet eigenschade tot gevolg.

bottom of page